МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей»

 

  

ПРАВИЛА

ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО

                      ДНЗ «Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей»

НА 2016 РІК

 

Правила прийому на навчання до ДНЗ «Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей» на 2016 рік розроблено приймальною комісією УЧИЛИЩА відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту», Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, Статуту ліцею, розглянуто на засіданні педагогічної ради ліцею (протокол № 9 від 28 листопада 2014 року).

 

У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

·    вступник – особа, яка подала заяву в ліцей про допуск до участі в конкурсі;

 конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання в ліцей за їх рейтинговим спис;

     право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законодавством, щодо зарахування до ліцею без участі у загальному конкурсі, що реалізується відповідно до цих Правил;

 право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

· рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до цихправил прийому;

· співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду професійної діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення стосовно рекомендації/не рекомендації вступника до зарахування.

 

 

                     1. Загальні положення

 

1.1. Ліцей є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я. Ліцей реалізує формування відповідного рівня кваліфікації з масових робітничих професій середньої технологічної складності. 

Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової або повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

1.2. На навчання до ліцею приймаються громадяни України, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. У зв’язку із відсутністю в ліцеї ліцензії на первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців прийом їх на навчання не здійснюється. 

     1.4. Громадяни України мають рівні права на здобуття в ліцеї професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Обмеження допускаються за показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.5. Громадяни України, які  на безоплатній основі раніше вже отримали первинну професійну освіту в державних закладах професійно-технічної освіти, мають право безоплатно здобувати в ліцеї  другу професійну освіту, якщо вони за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше робітничою кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

1.6. Прийом осіб (див. п.1.4.) до ліцею здійснюється для отримання ними знань за такими професіями  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»:

 

Код та назва професії, кваліфікацій-ний рівень

Ліцен-зова-

ний

обсяг

План прийому

Обмеження при вступі

Вступ-не випро-буван-ня

Термін навчання (роки)

Плановий показник прийому

на базі БЗСО

(9 кл.)

на базі ПЗСО

(11 кл)

за віком

за стат-тю

медичні

з отр.

ПЗСО

без отр.

ПЗСО

1

7133

Штукатур, 4 розряд,

Лицювальник-плиточник,

3 розряд,

Маляр,

3 розряд.

60

3

-

-

30

на період випуску – не менше 18 років

-

заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

співбе-сіда

2.

7124

Столяр будівельний, 4 розряд.

Тесляр

2 розряд

30

3

-

-

15

-

-

Заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

Співбе-сіда

3.

7212

Електрогазозварник,

4 розряд

30

3

-

-

30

     на період випуску – не менше 18 років

-

Заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

Співбе-сіда

4.

7122

Муляр,

3 розряд.

Штукатур, 2 розряд.

30

-

1

-

15

на період випуску – не менше 16 років

 

Заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

Співбе-сіда

5.

7436

Швачка, 4 розряд

30

3

-

-

25

на період випуску – не менше 16 років

-

Заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

Співбе-сіда

6.

7212

Електрогазозварник,

3 розряд

80

-

-

1

25

на період випуску – не менше 18 років

-

Заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

Спів-

бесіда

7.

 

 

 

         7129

Робітник з комплексно-

го обслуго-вування і ремонту будинків

60

-

-

1.4

25

на період випуску – не менше 18 років

 

Заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

Спів-

бесіда

 

1.7. Первинна професійна підготовка в ліцеї здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення,

 1.8.    Прийом та навчання громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються ліцеєм за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом на навчання до ЛІЦЕЮ здійснює приймальна комісія, склад та порядок роботи якої затверджено наказом по ЛІЦЕЮ «Про створення приймальної комісії» від 28 листопада 2013 року №  82 о/д .

2.2. Очолює приймальну комісію ЛІЦЕЮ директор.

2.3. Приймальна комісія:

- до 01.04.2015 на виконання наказів голови комісії розробляє технічну документацію, на сайті ЛІЦЕЮ  та інформаційних стендах оприлюднює матеріали вступних випробувань, систему оцінювання знань, критерії конкурсного відбору тощо;

- з 01.06.2015 до 23.08.2015(включно) приймає заяви та документи від вступників (за окремим графіком, затвердженим головою комісії), проводить з ними бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту, працевлаштування після закінчення навчання в ЛІЦЕЇ;

- до 01.06.2015 розробляє та погоджує з установами охорони здоровя порядок проходження медичного огляду вступників, які виявили бажання тримати знання за професіями, що потребують обов’язкового професійного медичного відбору;

- проводить конкурсний відбір (за окремим графіком, затвердженим головою комісії);

-  вирішує інші питання, пов'язані з прийомом, у тому числі, розглядає оскарження результатів вступних випробувань тощо;

- до 31.08.2015 організовує роботу щодо комплектування навчальних груп, оформляє протокол та формує відповідні списки осіб за навчальними групами;

- до 01.09.2015 (на випадок пролонгації терміну прийому – і до 01.10.2015) звітує про роботу перед педагогічною радою ЛІЦЕЮ, рекомендує їй ухвалити комісійне рішення щодо зарахування осіб на навчання в ЛІЦЕЇ.

2.4.Ці Правила доводяться до відома вступників через сайт ЛІЦЕЮ, засоби масової інформації та інформаційні стенди.

 

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

        - копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей;

        - копія паспорту батьків;

        - індентифікаційний код;

        - довідка з місця проживання;

        - довідка про склад сімї;

       - характеристика зі школи.

3.2. Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта)

3.3. Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмовузгоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.4. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до УЧИЛИЩА проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

за результатами співбесіди;

за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3.Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.


V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови       Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення

виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають на навчання до ліцею за цільовим направленням.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного       відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та на педагогічній раді оголошує список  осіб, які рекомендуються  до зарахування на навчання  до ліцею.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5.  Зарахування на навчання до ліцею здійснюється наказом  директора відповідно до рішення педагогічної ради. 

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між начальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється лише у межах затвердженого державного замовлення у розрізі професій.

 

                                              VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі (вечірня форма навчання, екстернат). 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій  ліцей відповідно до листа Міністерства освіти і науки України може проводити додатковий прийом. 

6.3. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує  державну  політику  у сфері професійно-технічної освіти, структурними підрозділами управління професійно-технічною освітою обласних                   державних адміністрацій.